Gebruiksvoorwaarden & privacy

Deze website is eigendom van Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw.

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel:
Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw
Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node)
Telefoon: 02 225 44 00
Fax: 02 201 03 76
E-mail: info@vluchtelingenwerk.be
Ondernemingsnummer: BE434.380.549

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw (hierna: Vluchtelingenwerk) of rechthoudende derden.

Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vluchtelingenwerk. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.
 

 

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw (hierna: Vluchtelingenwerk) levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks die inspanningen kunnen er onjuistheden voorkomen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn via de site, zal Vluchtelingenwerk de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk recht te zetten.

Vluchtelingenwerk kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren via webmaster@vluchtelingenwerk.be.

De inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Vluchtelingenwerk geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Vluchtelingenwerk kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. Vluchtelingenwerk verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud van die websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Brussel bevoegd.
 

 

Privacyverklaring

Bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw vinden we gegevensbescherming belangrijk. In deze privacyverklaring lees je hoe wij de privacy van de gebruikers van onze websites waarborgen en hoe zorgvuldig onze organisatie omgaat met persoonsgegevens. Indien je na het lezen van deze verklaring nog vragen zou hebben of indien je problemen ondervindt met onze diensten of websites, kun je ons steeds contacteren via dataprotection@vluchtelingenwerk.be. Ons beleid is geheel in overeenstemming met de Europese privacyverordening (‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘General Data Protection Regulation’ van mei 2016, hierna: GDPR).
 

1. Wie wordt beschermd door deze privacyverklaring?

Elke natuurlijke persoon die persoonlijke gegevens met ons uitwisselt. Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens van onze vrijwilligers, stagiairs, sollicitanten, websitegebruikers, deelnemers aan onze activiteiten, leveranciers, schenkers en andere mensen die met ons in contact komen.

Onze medewerkers worden beschermd door een aparte privacyverklaring voor personeelsleden van Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw (hierna: Vluchtelingenwerk). Die is enkel te consulteren op het intranet voor medewerkers van Vluchtelingenwerk.
 

2. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

De verwerking van gegevens slaat op elke actie die uitgevoerd wordt met persoonsgegevens. Daaronder valt onder meer het opslaan, verzamelen, bewerken, kopiëren, doorgeven en verwijderen van gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Vluchtelingenwerk. Bij problemen kun je terecht op ons algemeen telefoonnummer of via dataprotection@vluchtelingenwerk.be.
 

3. Welke gegevens verzamelen we?

Hieronder zie je welke gegevens Vluchtelingenwerk kan verzamelen en verwerken.

 • Persoonsgegevens: je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, je geslacht, je e-mailadres en dat van je bedrijf of organisatie. In sommige gevallen verwerken we ook persoonsgegevens van contactpersonen bij noodgevallen voor deelnemers aan activiteiten van Vluchtelingenwerk.
 • Betaalgegevens: we verzamelen jouw bankgegevens bij het verwerken van giften, sponsoring en wanneer we een mandaat aanbieden aan de bank.
 • Je voorkeuren: we houden je voorkeuren bij rond welke informatie je van ons wil ontvangen en welk communicatiemiddel je daarbij verkiest.
 • Je interesses: soms verzamelen we informatie over je interesses, zoals wanneer je deelneemt aan een sportief evenement van Vluchtelingenwerk. Op die manier kunnen we je op de hoogte houden van gelijkaardige evenementen van Vluchtelingenwerk.
 • Je relaties: Vluchtelingenwerk kan relevante informatie bijhouden die jij met ons deelt over je werkgever of aansluiting bij andere organisaties of groeperingen.
 • Cookies en Google Analytics: op haar websites verwerkt Vluchtelingenwerk anonieme gegevens die bezoekers achterlaten, via cookies en Google Analytics. Voorbeelden van zulke gegevens zijn: het browsertype en het besturingsprogramma van de bezoeker, de tijdstippen waarop onze websites worden bezocht, de taal waarin je de websites bekijkt, de frequentie waarmee je de websites bezoekt en de domeinnamen van de websites die je naar onze websites hebben geleid. Dat maakt het mogelijk voor ons om onze websites te optimaliseren op maat van onze bezoekers. Onze websites zijn: www.vluchtelingenwerk.be, www.asyluminfo.be, www.gastvrijegemeente.be, www.refugeewalk.be, www.mijnhuisjouwthuis.be en www.roadofchange.be.
 • Gegevens over je gift en steun aan Vluchtelingenwerk: we verzamelen en bewaren gegevens die je deelt met ons via e-mail, berichten, post, telefoon of in persoon. Ook houden we de details bij van jouw gift of andere steun aan Vluchtelingenwerk.
 • Sensitieve informatie: sommige gegevens zijn gevoelig, zoals informatie over seksuele geaardheid, ras, geloof, aansluiting bij vakbonden, politieke affiliaties en gezondheidsinformatie en dieetvoorkeuren. Vluchtelingenwerk houdt dergelijke gegevens enkel bij met jouw expliciete toestemming. We treffen extra beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van die informatie te waarborgen.
 • Minderjarigen: ben je jonger dan 16 jaar, dan kunnen we je gegevens enkel verzamelen met de expliciete toestemming van je ouders of voogd. Bij inschrijvingen voor activiteiten en petities, houden we daar telkens rekening mee.
   

4. Wat is onze wettelijke basis om gegevens te verzamelen?

In overeenstemming met de GDPR heeft Vluchtelingenwerk steeds een wettelijke basis om jouw gegevens te verzamelen en te verwerken. Die basis is steeds minstens één van de volgende:

 • Je hebt ons je expliciete toestemming gegeven om je gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld: je vinkt aan dat je graag op de hoogte blijft van de digitale nieuwsbrief E-fugee van Vluchtelingenwerk.
 • Contractuele verplichting: bij het aangaan en het uitoefenen van een contract of overeenkomst hoort de verwerking van je persoonsgegevens. Bijvoorbeeld: je koopt een boek op de website van Vluchtelingenwerk. Wij gebruiken de persoonsgegevens die jij ingeeft om een factuur op te stellen en je het boek toe te sturen.
 • Wettelijke verplichting: wanneer de wet ons verplicht om bepaalde gegevens door te geven. Bijvoorbeeld: je doet een gift aan Vluchtelingenwerk. Vluchtelingenwerk is wettelijk verplicht om die gegevens het jaar nadien te bezorgen aan de overheid.
 • Legitiem belang: in het belang van de missie en van het voortbestaan van Vluchtelingenwerk kunnen wij je gegevens verzamelen en je contacteren om je te informeren over onze sensibiliserende en fondsenwervende acties. Bijvoorbeeld: je doet maandelijks een schenking aan Vluchtelingenwerk. Je krijgt af en toe een brief in de bus met een fondsenwervende oproep voor een specifiek project van Vluchtelingenwerk.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
 

5. Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Vluchtelingenwerk neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om alle gegevens die we bezitten, zo goed mogelijk te beschermen.

Vluchtelingenwerk beheert verzamelde gegevens met een webapplicatie voor CRM-toepassingen (CRM staat voor constituent relationship management). De gegevens zijn enkel toegankelijk voor medewerkers en bepaalde vrijwilligers met specifieke taken. Van buitenaf is onze gegevensbank niet toegankelijk en wordt ze beschermd door een firewall. Sommige gegevens worden bewaard op aparte interne servers, waar alleen bevoegde medewerkers toegang toe hebben.

Ook beschermen wij jouw persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Vluchtelingenwerk kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd en volgen onze regelmatige trainingen over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
   

6. Wat als het toch misloopt met de beveiliging van je gegevens?

Onder de GDPR dient Vluchtelingenwerk elke ernstige inbreuk op de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen binnen de 72 uur te melden aan alle betrokkenen. Die maatregel is van toepassing wanneer er een groot risico is voor de veiligheid en vrijheid van de betrokkenen. Vervolgens stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

Ondanks onze maatregelen om je gegevens te beschermen, kan het gebeuren dat informatie die elektronisch wordt verstuurd illegaal onderschept wordt. Vluchtelingenwerk kan in dat geval niet verantwoordelijk gesteld worden.
 

7. Verkopen we jouw gegevens aan derde partijen of geven we jouw gegevens door?

Vluchtelingenwerk verbindt zich ertoe jouw gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder jouw expliciete toestemming. We zullen de door jou verstrekte gegevens evenmin aan derden doorgeven tenzij dat wettelijk verplicht of toegestaan is. Bijvoorbeeld: de politie kan in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvragen. In een dergelijk geval dienen wij onze medewerking te verlenen en zijn we verplicht gegevens door te geven. 

Wanneer je ons (schriftelijk) toestemming geeft om je persoonsgegevens te delen met derden, kun je die toestemming op elk moment intrekken.

Wij verstrekken in geen geval persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de Europese Unie.
 

8. Hoe kun jij je communicatievoorkeuren aanpassen?

Je kan op elk moment je voorkeuren aanpassen. Dat betekent ook dat je ons kan vragen om je geen fondsenwervende communicatie meer toe te sturen. Je kan dit doen door ons een e-mail te zenden met de vraag naar opt-out. Dat kan naar dataprotection@vluchtelingenwerk.be.
 

9. Wat zijn je rechten en hoe kun je ze uitoefenen?

Als natuurlijke persoon heb je recht op inzage, opvragen, correctie of verwijdering van de gegevens die we van jou hebben verzameld. Heb je ons in het verleden je expliciete toestemming gegeven om je gegevens te verwerken, dan kan je die toestemming op elk moment intrekken. Neem hiervoor contact op met Vluchtelingenwerk, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel of dataprotection@vluchtelingenwerk.be.

Je kunt via dezelfde weg ook bezwaar aantekenen tegen het gebruik van je persoonsgegevens (of een deel daarvan) door Vluchtelingenwerk of door één van onze verwerkers. Om misbruik te voorkomen, vragen wij je om je te identificeren door een kopie (of foto) van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je aan om je pasfoto onzichtbaar te maken op die kopie (of foto).

Indien je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, bijvoorbeeld indien je herhaald hetzelfde verzoek tot ons zou richten, heeft Vluchtelingenwerk – conform de privacywetgeving – het recht en de keuze om je een redelijke vergoeding aan te rekenen voor de administratieve kosten of te weigeren gevolg te geven aan je verzoek.

Indien je jouw verzoek elektronisch indient, zullen we je de informatie elektronisch verstrekken tenzij je dat expliciet afwijst. In ieder geval willen wij je een beknopt, transparant, begrijpelijk en makkelijk toegankelijk antwoord bezorgen.

Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek, in ieder geval binnen een maand na ontvangst. Afhankelijk van de complexiteit van je verzoek kan die termijn desnoods met twee maanden worden verlengd. Bij een verlenging van de termijn verwittigen wij je binnen één maand na ontvangst van je verzoek.

Hou er rekening mee dat het recht op correctie en verwijdering van je gegevens niet steeds en absoluut kan uitgeoefend worden. Gegevens die van overheidswege voor een bepaalde tijd gearchiveerd moeten worden, kunnen niet op verzoek van één individu verwijderd worden. Gegevens moeten soms een tijdlang bijgehouden worden om aan alle contractuele verplichtingen te voldoen.
 

10. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van natuurlijke personen worden maximaal 5 jaar bijgehouden. Gegevens in legale en historische documenten mogen wij bijhouden zolang Vluchtelingenwerk bestaat.
 

11. Blijf op de hoogte van aanpassingen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw behoudt zich het recht om op elk ogenblik deze privacyverklaring te wijzigen.

De hernieuwde privacyverklaring zal dan bekend gemaakt worden op de websites en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.
 

 

Cookieverklaring

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw (hierna: Vluchtelingenwerk) gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken en om de inhoud van zijn websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Als je verder surft op een Vluchtelingenwerk-website, dan geef je jouw toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met deze cookieverklaring. Je kunt je toestemming op elk ogenblik intrekken door je cookie-keuze aan te passen.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden en dat enkel en alleen om de site beter af te stemmen op je behoeften als terugkerende bezoeker. Die mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om je surfgedrag op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat u toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg de help-functie van je internetbrowser voor meer informatie.

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de server van een website in de browser van je computer of je mobiel apparaat (smartphone, tablet, ...) worden opgeslagen wanneer je een website bezoekt. De cookie bevat informatie die toelaat om je browser te herkennen en de website te informeren over jouw eerdere activiteiten (bv. taalkeuze). De server van de website kan enkel de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft en heeft geen toegang tot andere bestanden die op je computer of mobiel apparaat staan.
 

2. Welke cookies worden gebruikt op de website van Vluchtelingenwerk?

Vluchtelingenwerk gebruikt cookies om het gebruik van de website te vereenvoudigen en de snelheid van je toekomstig bezoek aan onze website te verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies om anonieme statistieken te genereren over het gebruik van onze website met als doel de structuur en de inhoud van onze website te verbeteren. Deze statistische gegevens laten echter niet toe om jou persoonlijk te identificeren.

Hieronder vindt een beschrijving van de door Vluchtelingenwerk gebruikte cookies:

 • Technische cookies zijn essentieel voor de goede werking van de Vluchtelingenwerk-website. Deze cookies laten je bijvoorbeeld toe om tussen de verschillende onderdelen van onze website te navigeren en bepaalde functionaliteiten te gebruiken. Deze cookies laten niet toe om jou als individu te identificeren. Als je deze cookies weigert, kunnen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal functioneren.
 • Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website onthoudt welke keuzes je maakt (bv. taalkeuze) zodat je bezoek aan onze website meer gepersonaliseerd wordt. Deze cookies laten niet toe om jou als individu te identificeren. Als je deze cookies weigert, kunnen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal functioneren.
 • Marketing cookies verzamelen informatie over het gebruik van onze website door de bezoekers en verstrekken bijvoorbeeld informatie over de bezochte pagina's en de doorgebrachte tijd per pagina. Dit zijn third party cookies, die niet van de server van de website van Vluchtelingenwerk zelf komen, maar van Google Analytics. Ook die cookies laten niet toe om jou als individu te identificeren.
   

3. Hoelang blijven cookies bestaan?

 • Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in je browser. Zodra je de browser sluit, worden die cookies automatisch gewist.
 • Permanente cookies blijven op je computer, tablet of smartphone staan, ook als je de browser sluit. Ze maken het mogelijk je te herkennen tijdens latere bezoeken. Ze blijven op je apparaat staan tot hun einddatum bereikt is, een nieuwe versie van de cookie geïnstalleerd wordt, of je ze manueel verwijdert.
   

4. Wie plaatst en beheert cookies?

 • Eerstepartijcookies (first party) zijn cookies die Vluchtelingenwerk plaatst en beheert. Ze zijn specifiek bedoeld voor de bezochte Vluchtelingenwerk-website.
 • Derdepartijcookies (third party) zijn cookies die een derde partij plaatst en beheert. Ze worden geplaatst tijdens jouw bezoek aan een Vluchtelingenwerk-website. Ze zorgen ervoor dat bepaalde gegevens door jouw bezoek aan de Vluchtelingenwerk-website aan derden verzonden worden. Zo komt Vluchtelingenwerk bijvoorbeeld aan statistische gegevens over de bezoekers van zijn websites.
   

5. Hoe kun je cookies beheren of verwijderen?

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Je kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om je te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar je computer of mobiel apparaat. Voor meer informatie over de instellingen van je browser, raadpleeg je best je browserinstructies of helpscherm.