Wedstrijdreglement Gastvrije Gemeente 2017-2018

 

ARTIKEL 1. ORGANISATOR

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw en Cera.

De wedstrijd maakt deel uit van de campagne Gastvrije Gemeente. De campagne wordt gesteund door een brede groep van partnerorganisaties, details over onze partners vind je op www.gastvrijegemeente.be/partners.

 

ARTIKEL 2. DOEL EN OPZET

Met deze wedstrijd willen we de gastvrijheid in Vlaanderen en Brussel in beeld brengen. Heel wat mensen zetten zich in om asielzoekers en vluchtelingen gastvrij te onthalen en te helpen een nieuw en veilig leven op te bouwen. We willen niet alleen gastvrije initiatieven in de kijker plaatsen, maar ze ook belonen. Door de enorme veelzijdigheid van deze initiatieven te tonen, willen we ook anderen inspireren.

De deelnemende initiatieven registreren zich in de toepasselijke categorie (cfr. 4.4) en worden na het sluiten van de inschrijvingsperiode (4 april middernacht) geëvalueerd door een professionele en onafhankelijke jury. Per categorie worden drie laureaten aangeduid, die persoonlijk voor de Gastvrije Awardshow zullen worden uitgenodigd. Op de avond zelf wordt de uiteindelijke winnaar per categorie bekend gemaakt.

De winnende initiatieven ontvangen een Gastvrije Award 2018 en een geldprijs ter waarde van duizend euro.

Deelnemen kan in de categorieën gemeente, verenigingen, kunst en cultuur, bedrijven, scholen, jeugdwerk, individuen en de aanvullende categorie samenwerking. Een initiatief kan zich slechts in één categorie inschrijven.

 

ARTIKEL 3. DEELNEMERSVOORWAARDEN

3.1. Kandidaten

Iedereen die iets gastvrij doet voor asielzoekers en vluchtelingen kan deelnemen: gemeentelijke diensten, jeugdbewegingen, volwassenenorganisaties, scholen, verenigingen, bedrijven, vrijwilligers, culturele centra, erfgoedorganisaties, bibliotheken, enz. Deelnemen aan deze wedstrijd is gratis.

3.2. Ontvankelijkheidscriteria

Deelnemers kunnen hun initiatief of dat van iemand anders indienen via www.gastvrijegemeente.be.

Er wordt gevraagd om een kort formulier in te vullen met contactinformatie, een beknopte beschrijving van het initiatief en een foto. Contactgegevens worden niet op de website gepubliceerd.

Voor publicatie op de website behoudt Vluchtelingenwerk zich het recht om de ingediende tekst aan te passen wat betreft taalstructuur en spelling, indien deze aanpassingen geen afbreuk doen aan de inhoud. Discriminerende, kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende of seksuele taal wordt nooit gepubliceerd.

3.3. Geografische vereisten

Deelnemers moeten hun verblijfplaats, (maatschappelijke) zetel of standplaats hebben in het Vlaams of het Brusselse Gewest. Ook het werkingsgebied van de organisatie, vrijwilliger of het werkterrein van het initiatief moet zich in één van deze gewesten bevinden.

3.4. Voordracht

Het aantal inschrijvingen voor deze wedstrijd is ongelimiteerd. Alle inwoners uit Vlaanderen en Brussel kunnen organisaties, vrijwilligers of initiatieven aandragen. Je kan als organisatie, vrijwilliger of initiatief dus ook voorgedragen worden door derden. Daarnaast kunnen alle inwoners uit Vlaanderen en Brussel hun eigen organisatie of project voordragen als kandidaat.

Wie de voorbije jaren al een initiatief indiende, kan dat ook dit jaar opnieuw doen. Dat kan zowel een nieuw als bestaand initiatief zijn. In het laatste geval is het wel belangrijk om goed te omschrijven wat er ondernomen werd om het project te verbeteren, te vernieuwen of aan te passen aan de noden van vandaag en van de toekomst.

Initiatieven door het secretariaat of medewerkers van Vluchtelingenwerk Vlaanderen maken geen kans op een prijs. Initiatieven door leden van Vluchtelingenwerk maken wel kans op de prijs.

Eén initiatiefnemer (vb. school X) kan meerdere initiatieven indienen (vb. onthaalklassen en een theaterproject) maar elke initiatiefnemer en elk initiatief kan slechts één keer winnen. Een initiatief dat de publieksprijs wint, kan geen aanspraak maken op een juryprijs. Indien het initiatief met de meeste publieksstemmen ook genomineerd werd voor een juryprijs, gaat deze automatisch naar het initiatief dat als tweede genomineerd werd door de jury. Bij fondsenwervende acties komen enkel de sensibiliserende, informerende of activerende aspecten van de actie in aanmerking.

3.5 Inhoudelijke criteria

Iedereen kan een stem uitbrengen voor de publieksprijs en zo het meest inspirerende initiatief in de bloemetjes zetten.

Naast deze publieksprijs kiest ook een jury per categorie (zie art 4.3) een winnaar op basis van volgende criteria:

 • Het initiatief stimuleert ontmoeting, het brengt asielzoekers, vluchtelingen en Vlamingen / Brusselaars samen.
 • Het initiatief betrekt asielzoekers en vluchtelingen in de lokale gemeenschap.
 • Het initiatief heeft effect op lange termijn.
 • Het initiatief informeert en mensen hun blik te verruimen.
 • Vluchtelingen worden betrokken bij de vormgeving en invulling van het initiatief.
 • Het initiatief creëert draagvlak.
 • Het initiatief is inspirerend of innoverend.
 • Het initiatief loopt in de periode 2017-2018.
 • Het initiatief betrekt andere organisaties of sectoren en bouwt zo aan een sterk netwerk en uitgebreid draagvlak.

3.6. Timing

Initiatieven kunnen ingediend worden tot en met woensdag 4 april 2018 om middernacht op www.gastvrijegemeente.be.

 • Juryprijzen: de jury krijgt van 5 tot en met 19 april 2018 de tijd om de ingediende gastvrije initiatieven te beoordelen en de prijzen toe te kennen.
 • Publieksprijs: het publiek kan van 5 april 2018 tot en met 23 april 2018 stemmen op het voor hen meest inspirerende initiatief.
 • Stemmen voor de publieksprijs gebeurt via een button op de website, zichtbaar bij elk initiatief. Liken via Facebook is niet geldig als stem. Er kan slechts één stem per persoon per initiatief worden uitgebracht.
 • Het uitgangspunt van de wedstrijd is dus één stem per persoon per initiatief. Dat stemmers een aantal e-mailadressen hebben en gebruiken is op voorhand ingecalculeerd. Het aanmaken van tijdelijke of ongebruikte e-mailadressen voor het stemmen daarentegen gaat in tegen het principe van de wedstrijd en staat gelijk aan bedrog.
 • Bij het vaststellen van onrechtmatige stemmen (dat wil zeggen: stemmen uitgebracht met tijdelijke, voor deze wedstrijd aangemaakte of aangekochte e-mailadressen) kan een initiatief uitgesloten worden voor de publieksprijs en kan het aantal stemmen voor dat initiatief opnieuw op nul worden gezet.
 • Je kan op meerdere initiatieven stemmen vanuit hetzelfde emailadres, maar je kan niet meerdere malen op hetzelfde initiatief stemmen vanuit hetzelfde emailsadres.

3.7. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de deelnemende initiatieven worden door de organisator in een bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze worden bewaard met het oog op het bekendmaken van de winnaar en op het informeren over campagnes, projecten en werking van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Genomineerde initiatieven worden tevens in persberichten vermeld. Gegevens worden niet aan derden overgemaakt. Alle initiatieven verschijnen op de website. Elke deelnemer heeft recht op inzage en correctie van de bewaarde informatie. Elke deelnemer heeft tevens het recht om uit de bestanden geschrapt te worden door een mail te sturen naar gastvrijegemeente@vluchtelingenwerk.be.

3.8. Communicatie

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Cera en partnerorganisaties behouden zich het recht om over alle initiatieven te communiceren op de website, in de nieuwsbrief en via sociale media. Deze opsomming is niet exhaustief.

 

ARTIKEL 4. SELECTIE

4.1. Preselectie

Ingezonden initiatieven komen automatisch op de website. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Vluchtelingenwerk Vlaanderen zich het recht om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.

4.2. Samenstelling jury

Een team van juryleden beslist over de winnaars van de juryprijzen per categorie. Ze selecteert drie genomineerden en daaruit één winnaar per categorie.

De jury werkt onder geheimhouding en is geen verantwoording verschuldigd over de beoordeling of selectie. Beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en bindend. De jury kan meer informatie inwinnen over initiatieven via de organisatie of derden.

De samenstelling van de jury van de campagne 2017-2018: Leen Laconte, Thierry Debruyne, Lode Morlion, Eva Vereecke, Hamid Hisari, Meral Ozcan, Jessie Van Den Heuvel, Amber Vansintjan, Elke Olivier, Elke Valgaeren, Katrijn D'Hamers, Hakim Nawabi, Caro Debruyn, Lieven Vandeputte, Alain Baeck, Rein Antonissen en Thomas Pieters.

4.3. Nominaties en winnaars

Tijdens de wedstrijd worden er twee soorten prijzen uitgereikt: acht juryprijzen en één publieksprijs.

De jury nomineert drie initiatieven per categorie, waaruit telkens één winnaar wordt gekozen. Tijdens een Awardshow op 24 april 2018 ontvangen de winnaars een prijs van 1000 euro en een Gastvrije Award.

De verschillende categorieën en prijzen zijn:

 • Initiatieven van gemeenten
 • Initiatieven verenigingen
 • Initiatieven van jeugdwerkorganisaties
 • Initiatieven van burgers
 • Culturele, erfgoed- en artistieke initiatieven
 • Initiatieven van bedrijven
 • Initiatieven van scholen

Bijzondere samenwerkingsprijs:

Naast de hoofdcategorie kunnen alle initiatieven ook deelnemen aan de aanvullende categorie die samenwerking tussen organisaties en sectoren in de kijker zet.

Om deel te nemen aan deze categorie dient tijdens het registreren specifiek melding gemaakt te worden van participatie. Dit kan door middel van het desbetreffende vakje aan te vinken op het registratieformulier.

De publieksprijs

Daarnaast maken alle initiatieven kans op een publieksprijs. Van 5 april 2018 tot en met 23 april 2018 kan iedereen stemmen op een van de gastvrije initiatieven. Het initiatief met de meeste stemmen wordt in de bloemetjes gezet en ontvangt een geldprijs van 1000 euro.

Een initiatief dat de publieksprijs wint, kan geen aanspraak maken op een juryprijs. Indien het initiatief met de meeste publieksstemmen ook genomineerd werd voor een juryprijs, gaat deze juryprijs automatisch naar het initiatief dat als tweede genomineerd werd door de jury.

4.4 Omschrijving / verduidelijking van de categorieën

 • Gemeenten:
  OCMW’s, CAW’s, LOI’s bibliotheken, en andere sociale dienstverleners in dienst van de gemeente kunnen kandideren in deze categorie 
 • Jeugdwerkorganisaties:
  Organisaties die in hoofdzaak werken met jongeren dienen zich in deze categorie in te schrijven. Bijvoorbeeld jeugdbewegingen, sportclubs voor -25 jarigen, jeugdwerkers,… horen thuis in deze categorie 
 • Verenigingen:
  Initiatieven die gedragen worden door verenigingen zonder focus op jongerenwerk, sociale dienstverlening of cultuur horen thuis in deze categorie. Het gaat dus over hobbyclubs, sportclubs (met algemene projecten),  vrouwenorganisaties, parochies, moskeeverenigingen, seniorenverenigingen, natuurorganisaties, verenigingen voor mensen met een beperking,…
 • Individuen: 
  In deze categorie vinden we initiatieven die zijn opgezet door individuen of door groepjes individuen los van banden met of steun door verenigingen.
 • Culturele, erfgoed- en artistieke initiatieven
  Projecten met een insteek vanuit de kunstensector of die inzetten op erfgoed en herinneringseducatie horen thuis in deze groep. Het gaat over theater, muziek, dans, tentoonstellingen, musea, socio-culturele organisaties…
 • Bedrijven
  Bedrijven die zich inzetten voor integratie van vluchtelingen op de werkvloer [RH2]  registreren zich in deze categorie.
 • Scholen
  Alle onderwijsinstanties, van kleuterscholen tot universiteiten, horen hier thuis.

 

ARTIKEL 5. PRIJZEN

Alle initiatieven worden in de kijker geplaatst. De winnaars ontvangen 1000 euro. De prijs is strikt op naam van de winnaars en kan niet doorgegeven worden. De begunstigde is het initiatief, niet de initiatiefnemer. Als op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs achterhoudt, niet gebruikt voor het gastvrij initiatief of doorgeeft, dan heeft Vluchtelingenwerk Vlaanderen het recht de prijs in te trekken of terug te vorderen zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat.

Het winnende initiatief kan kiezen voor een prijs van 1000 euro of een teambuilding in het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen ter waarde van 1000 euro. Bij de publieksprijs ontvangt het initiatief met de meeste stemmen 1000 euro.

 

ARTIKEL 6. PRIJSUITREIKING

6.1. De wedstrijd wordt afgesloten met een Awardshow op 24 april 2018.

6.2. Alle deelnemers worden door Vluchtelingenwerk Vlaanderen gecontacteerd en uitgenodigd voor de Awardshow. Winnaars dienen hun prijs te aanvaarden zoals geleverd. Zij kunnen geen aanspraak maken op compensatie. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat iedere kandidaat ermee akkoord dat de ter beschikking gestelde informatie gebruikt kan worden voor promotionele uitingen in verband met de campagne ‘Gastvrije Gemeente’ (bv. persberichten) vanuit Vluchtelingenwerk en Cera.

6.3. Door deelname verlenen kandidaten onvoorwaardelijk toestemming aan Cera en Vluchtelingenwerk om de naam van de organisatie of het initiatief te vermelden en in de kijker te plaatsen.

 

ARTIKEL 7. WEDSTRIJDREGLEMENT

7.1. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Cera behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen of in te korten. Vluchtelingenwerk kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

7.2. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de kandidaten zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van het huidig reglement en erkennen ze elke beslissing die Vluchtelingenwerk Vlaanderen zich genoopt ziet te treffen.

7.3. Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd van de Gastvrije Gemeente-campagne 2018.

7.4. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Gastvrije Gemeente. Alle bijkomende publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

 

ARTIKEL 8. GESCHILLEN

Op de wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen die niet in der minne worden geschikt, worden voorgelegd aan de Brusselse Rechtbank van Eerste Aanleg.

Brussel, maart 2018